submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Cảm hoài »

Cảm hoài

Nguyên tác: Đặng Dung

感 懷

鄧 容

世 耡 悠 悠 奈 老 何
無 窮 天 地 入 酣 歌
時 來 屠 釣 成 功 易
耡 去 英 雄 飮 恨 多
致 主 有 懷 扶 地 軸
洗 兵 無 路 挽 天 河
國 讎 未 報 頭 先 白
掎 度 龍 泉 帶 月 磨

Cảm hoài

Đặng Dung

Thế sự du du nại lão hà,
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca
Thời lai, đồ điếu thành công dị,
Sự khứ, anh hùng ẩm hận đa
Tri chúa hữu hoài phù địa trục
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà
Quốc thù vị phục, đầu tiên bạch,
Kỷ độ long tuyền đới nguyệt ma

--Bản dịch của Tuấn Sơn--

Cảm hoài

Việc nước nhiều ghê ngại tuổi già
Khắp trong trời đất tiếng rên la
Gặp thời kẻ vụng thành công dễ
Việc cũ hùng anh hận tới da
Biết chúa lòng mong giúp đất nước
Đuổi thù đường tận cứu sơn hà
Chưa xong nợ nước tóc sương trắng
Mấy độ mài gươm ánh nguyệt tà

--Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng--

Việc dở dang, há vội già!
Mênh mang trời đất ta bà khúc say.
Ðược thời, hèn mọn có ngày,
Vận thua, hào kiệt đắng cay nỗi lòng.
Những toan giúp chúa trùng hưng,
Hận sao chẳng sức níu sông Ngân Hà.
Hai vai nợ nước thù nhà,
Tóc sương mấy độ trăng tà mài gươm!

--Bản dịch của Trần Nhất Lang--

Chuyện đời còn rối tuổi già rồi
Trời đất bao la những ngậm ngùi
Hèn mạt gặp thời công cũng lạ
Anh hùng lỡ bước hận khôn nguôi.
Chí nâng trục đất mong phò chúa
Binh tẩy sông trời chẳng biết nơi
Đầu bạc chưa xong thù phục quốc
Dưới trăng mài kiếm biết bao hồi.


-- Bản dịch của NguyễnTâmHàn --

*
Tuổi đã xế chiều việc chẳng xong
Buồn phiền nhắp chén giữa mênh mông
Thời may cũng độ phường vô thức
Vận xấu nào tha kẻ khí hùng
Sẻ đất không đường phò thánh chúa
Vạch mây chẳng lối giúp non sông
Quốc thù còn đó, đầu sương phủ
Vàng võ mài gươm bóng nguyệt lồng

--Bản dịch của Viên Thu--

Cảm hoài

Lắm việc trần gian lại đã già !
Đất trời vô hạn khúc bi ca.
Cùng đinh gặp vận thành công dễ,
Hào kiệt lỡ thời nuốt hận qua.
Ân chúa, hằng mong xoay thế cuộc,
Thù quân, quyết đuổi tận ngân hà.
Chưa xong nợ nước đầu đà bạc,
Bao độ mài gươm dưới nguyệt tà.

-- Bản dịch của Trần Tân Mỹ --

Thế sự khiến già bối rối thay,
Nhìn trời đất rộng uống, ca, say.
Gặp thời bần tiện thành công dễ,
Lỡ vận anh hùng nuốt hận cay.
Phò chúa, hằng mong xoay trục đất,
Rửa đao, những muốn kéo sông trời.
Bạc đầu thù nước còn chưa trả,
Bảo kiếm bao phen dưới nguyệt mài.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Lão bối rối việc đời man mác
Uống say nơi trời đất bao la
Tiểu nhân gặp vận làm ra
Anh hùng thời hết cũng là bó tay
Giúp minh quân toan xoay thời cuộc
Rửa gươm đao không nước sông trời
Thù chưa trả, tóc bạc rồi
Kiếm Long tuyền dưới trăng soi mài hoài
đọc: 4159
ngày: November 30th, 2013
gởi: Hoa Sơn - Last updated by Nguyễn Minh
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6