submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Hồi Chu »

Hồi Chu

Nguyên tác: Nguyễn Văn Siêu

回舟

阮文超

小艇東回日向西,
南風天下落蓬低。
後灣疊失前灣去,
水徑分開草徑齊。
兩縣煙花交浩鏡,
重城旗影捶紅霓。
使君情態如潘岳,
日暮悠悠未厭題。

Hồi Chu

Nguyễn Văn Siêu

Tiểu đĩnh đông hồi nhật hướng tê,
Nam phong thiên thương lạc bồng di.
Hậu loan điệp thất tiền loan khứ,
Thuỷ kính phân khai thảo kính tề.
Lưỡng huyện yên hoa giao hạn cảnh,
Trùng thành kỳ ảnh chuỷ hồng nghê.
Sứ quân tình thái như Phan Nhạc,
Nhật mộ du du vị yếm đề.

Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Chú thích: Phan Nhạc (247-300), tự An Nhân, thường gọi là Phan An; người nước Tấn thời Xuân Thu bên Trung Hoa, giỏi văn thơ, tướng mạo đẹp đẽ, phụ nữ rất ngưỡng mộ nhưng lại chỉ thương yêu vợ con.

Dịch nghĩa:

Thuyền Về

Thuyền con từ phương đông về thì mặt trời đã xế về tây;
gió nam dưới trời đè thấp mui thuyền cỏ xuống.
Khúc sông sau vừa qua thì khúc trước đã tới;
đường nước mở rõ, cỏ [hai bên] đường mọc đều.
Hoa vương khói hai huyện giao nhau trên tấm gương rộng [mặt sông];
bóng cờ xí trên hai huyện thành phấp phới giữa cầu vồng đỏ.
Quan huyện có tình cảm và thái độ như Phan Nhạc;
[nên dẫu] trời bao la đã tối cũng chưa chán làm thơ.

--Bản dịch của Nguyễn Minh:--

Thuyền đông về thì trời đã ngả
Gió nam đè mái cỏ khi bay
Khúc sau khúc trước tiếp ngay
Đường sông mở rõ cỏ may mọc đều
Hoa quyện khói giao nhau gương rộng
Cờ xí bay trong mống hồng xanh
Như Phan Nhạc, huyện quan lành
Dẫu trời đã tối thơ thành hứng cao.

--Nguyễn Hà chuyển ngữ:--

Thuyền rời đông mặt trời ngả bóng
Gió từ nam đè thấp thuyền con
Khúc này qua khúc sau đã tới
Đường sông quang hai phía cỏ may
Hoa hai huyện mặt sông phản chiếu
Bóng cờ bay giữa mống trời hồng
Quan sở tại tình như Phan Nhạc
Dẫu tối trời thi hứng vẫn cao

--Bản dịch của Viên Thu:--

Thuyền nhỏ đông về, trời xế tây,
Gió nam giằng mái cỏ ghe đây.
Khúc sau, khúc trước qua mau mắn,
Đường cỏ, đường sông rẽ ngắn ngay.
Hai huyện khói giao, gương nước tỏ,
Khắp thành cờ lộng, móng hồng lay.
Quan nhà tình cảm như Phan Nhạc,
Chiều xuống hồn thơ vẫn rộn đầy.
đọc: 182
ngày: August 26th, 2017
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» An Sơn Huyện
121
» An Sơn Phật Tích Sơn Hoài Cổ
128
» Ái Mai Trúc Di Ngô Dương Đình
135
» Ất Dậu Niên Tam Nguyệt Thập Cửu Nhật Hữu Cảm
126
» Bàng Thôn Tuý Tẩu
129
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6