submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Côn-sơn ca
1164
» Thanh Hóa Phủ Đạo Trung
877
» Đông tuần quá An Lão
922
» Tương giang tặng biệt
960
» Tứ thời thi – Hạ từ
1373
» Chu trung độc tọa
954
» Bạc Lăng Thành cơ
1084
» Tây tuần quá Đông Ngạc châu
1032
» Nam quốc sơn hà
1532
» Túc Hoa Âm tự
1232
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
8968
» Chinh phụ ngâm khúc
4546
» Đối tửu
4392
» Cảm hoài
3916
» Xuân dạ
3466
» Bạch Đằng giang
3172
» Thanh minh
2863
» Thu nguyệt ngẫu thành
2745
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2700
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2331
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6