submit your favorite lyric to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« bài mới » « bài nổi tiếng »
tựa đề đọc
» Xuất Tây Môn Khẩu Chiếm
100
» Xuân Nhật Cảm Hoài
123
» Xuân Nhật Hiểu Khởi
93
» Xuân Dạ Thính Vũ
105
» Vũ Hậu Sơn
90
» Vịnh Thuỷ Tiên Hoa
112
» Viên Trung Ngẫu Hứng
111
» Văn Giá Cô
107
» Ư Kiếm Hồ Ngọc Sơn Bùi Tử Huy Côn Chi Kinh
102
» Hồi Chu
106
tựa đề đọc
» Long Thành cầm giả ca
9483
» Chinh phụ ngâm khúc
6120
» Đối tửu
4567
» Cảm hoài
4065
» Xuân dạ
3600
» Bạch Đằng giang
3325
» Thanh minh
2992
» Thu nguyệt ngẫu thành
2878
» Quy Côn Sơn chu trung tác
2828
» Mậu Tý Nguyên Ðán Cảm Tác
2447
-oOo-
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/vietcothi | DDM v2.6