Archive for the tag 'thi kinh'Đông sơn

November 24th, 2007

 東山 Đông Sơn Đông Sơn
我徂東山、 
慆慆不歸。 
我來自東、 
零雨其濛。 
我東曰歸、 
我心西悲。 
制彼裳衣、 
勿士行枚。 
蜎蜎者蠋、 
烝在桑野。 
敦彼獨宿、 
亦在車下。

ngã tồ đông sơn 
thao thao bất quy 
ngã lai tự đông 
linh vũ kì mông 
ngã đông viết quy 
ngã tâm tây bi 
chế bỉ thường y 
vật sự (sĩ) hàng mi (mai) 
quyên quyên giả thục 
chưng tại tang dã 
đôi bỉ độc túc 
diệc tại xa hạ
Ta chinh chiến núi Đông, 
Biền biệt không trở về. 
Ngày về từ phương Đông, 
Trời mưa rơi lất phất. 
Ta từ phương Đông về, 
Lòng bi thương về tây. 
Lo may áo  mặc thường, 
Hết ngậm đũa hành quân. 
Sâu đâu bò ngọ nguậy, 
Ở trên đám ruộng dâu. 
Người kia co ro ngủ, 
Trơ trọi dưới gầm xe.
我徂東山、 
慆慆不歸。 
我來自東、 
零雨其濛。 
果臝之實、 
亦施于宇。 
伊威在室、 
蠨蛸在戶。 
町畽鹿場、 
熠燿宵行。 
亦可畏也、 
伊可懷也。

ngã tồ đông sơn 
thao thao bất quy 
ngã lai tự đông 
linh vũ kì mông 
quả loã chi thực 
diệc thi vu vũ 
y oai tại thất 
tiêu sao tại hộ 
đinh thoản lộc trường 
dực dực tiêu hành 
diệc khả uỷ dã 
y khả hoài dã
Ta chinh chiến núi Đông, 
Biền biệt không trở về. 
Ngày về từ phương Đông, 
Trời mưa rơi lất phất. 
Quát lâu đà kết trái, 
Quả thòng xuống mái hiên. 
Đầy nhà gián đất chạy, 
Ngoài cửa sổ nhện giăng. 
Đất trống thành sân nai, 
Đom đóm chiếu lập lòe. 
Cảnh thê lương đáng sợ, 
Nhưng đáng bao thương nhớ.
我徂東山、 
慆慆不歸。 
我來自東、 
零雨其濛。 
鸛鳴于垤、 
婦歎于室。 
洒掃穹窒、 
我征聿至。 
有敦瓜苦、 
烝在栗薪。 
自我不見、 
于今三年。

ngã tồ đông sơn 
thao thao bất quy 
ngã lai tự đông 
linh vũ kì mông 
quán minh vu đạt (điệt) 
phụ thán vu thất 
sái tảo khung trất 
ngã chinh duật chí 
hữu đôn qua khổ 
chưng tại lật tân 
tự ngã bất kiến 
vu kim tam niên
Ta chinh chiến núi Đông, 
Biền biệt không trở về. 
Ngày về từ phương Đông, 
Trời mưa rơi lất phất. 
Quán kêu trên tổ kiến, 
Chinh phụ khóc phòng khuê. 
Quét rửa, lấp lỗ vách, 
Nghĩ chinh phu sắp về. 
Khổ qua trái tròn tròn, 
Treo trên dàn củi lật. 
Ta từ khi xa cách, 
Nay đã có ba năm.
我徂東山、 
慆慆不歸。 
我來自東、 
零雨其濛。 
倉庚于飛、 
熠燿其羽。 
之子于歸、 
皇駁其馬。 
親結其縭、 
九十其儀。 
其新孔嘉、 
其舊如何。

ngã tồ đông sơn 
thao thao bất quy 
ngã lai tự đông 
linh vũ kì mông 
thương canh vu phi 
dực dực kì vũ 
chi tử vu quy 
hoàng bác kì mã 
thân kết kì li 
cửu thập kì nghi 
kì tân khổng gia 
kì cựu như hà
Ta chinh chiến núi Đông, 
Biền biệt không trở về. 
Ngày về từ phương Đông, 
Trời mưa rơi lất phất. 
Chim hoàng ly bay bay, 
Cánh chim bay lấp loáng. 
Cô kia về nhà chồng, 
Ngựa đỏ, vàng, đốm trắng. 
Mẹ kết cho khăn giắt, 
Nghi lễ thật rườm rà. 
Chồng vợ mới hài hòa, 
Tình xưa, ta ra sao?
Thi kinh: Mân Phong Trần Văn Chánh dịch

English translation:

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
When we came from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
When we were in the east , and it was said we should return ,
Our hearts were in the west and sad ;
But there were they preparing our clothes for us ,
As to serve no more in the ranks with the gags .
Creeping about were the caterpillars ,
All over the mulberry grounds ;
And quietly and solitarily did we pass the night ,
Under our carriages .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
When we came from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The fruit of the heavenly gourd ,
Would be hanging about our eaves ;
The sowbug would be in our chambers ;
The spiders webs would be in our doors ;
Our paddocks would be deer-fields ;
The fitful light of the glow-worms would be all about .
These thoughts made us apprehensive ,
And they occupied our breasts .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
On our way back from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The cranes were crying on the ant-hills ;
Our wives were sighing in their rooms ;
They had sprinkled and swept , and stuffed up all the crevices .
Suddenly we arrived from the expedition ,
And there were the bitter gourds hanging ,
From the branches of the chestnut trees .
Since we had seen such a sight ,
Three years were now elapsed .

We went to the hills of the east ,
And long were we there without returning ,
On our way back from the east ,
Down came the rain drizzlingly .
The oriole is flying about ,
Now here , now there , are its wings .
Those young ladies are going to be married ,
With their bay and red horses , flecked with white .
Their mothers have tied their sashes ;
Complete are their equipments .
The new matches are admirable ; —
How can the reunions of the old be expressed ?

 Tác giả – tác phẩm:

 【Đề mục 】:Đông sơn
 【Niên đại 】:Tiên Tần 【Tác giả 】:Thi Kinh

Bài này trong “Quốc phong, Mân phong” của Kinh Thi, tả tâm tình của một chinh nhân trên đường về.

clayre-scholar-immortal-right-large-47.jpg