Archive for the tag 'tào tháo'Cao Zhi in Romance of the Three Kingdoms

September 4th, 2009

Poem composed in seven paces

煮豆燃豆萁,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急!

Chử đậu nhiên đậu ki,
Đậu tại phủ trung khấp。
Bổn thị đồng căn sanh,
Tương tiên hà thái cấp!Cao Zhi (Age of the Three Kingdoms)

Poem composed in seven paces

Bean stalks are burned to cook the beans.

The beans weep in the burning pan;

“We both sprang from the self same root;

Why should you bear so hard on me?”

Tào Phi

Tào Phi

Dục Thủy Ngâm

November 17th, 2007

Dục thủy ngâm” là một trong những ca khúc trong phim Tam Quốc Chí do đài truyền hình Trung Quốc thực hiện.  Bản nhạc này được lồng vào trong bối cảnh khi tướng Điển Vi của Tào Tháo bị mưu hại.  Sau đây là vài nét sơ lược về “Trận chiến tại Uyển Thành
“Năm 197, Tào Tháo đem quân đánh Trương Tú. Trương Tú sợ quân lực của Tào Tháo nên đầu hàng. Nhưng sau đó Tào Tháo lại tư thông với thím dâu của Trương Tú nên Trương Tú tức giận, muốn đánh Tháo nên bàn với mưu sĩ là Giả Hủ và tướng là Hồ Xích Nhi. Hồ Xích Nhi bảo Tào Tháo có Điển Vi bảo vệ nên rất khó đánh, nên dùng kế ăn cắp đôi thiết kích của Vi. Thế là Trương Tú mời Điển Vi đến uống rượu cho say mèm rồi ăn cắp đôi thiết kích của Vi rồi đêm đó đốt lửa tấn công Tháo. Tào Tháo vội vàng bỏ chạy. Ðiển Vi say rượu đang ngủ, trong mơ màng chợt nghe tiếng ngựa và tiếng người reo hò, giật mình vùng dậy, sờ đến đôi thiết kích thì không thấy đâu cả lại nghe tin Trương tú kéo quân đến nên Vi vội vàng giật lấy cây kiếm của lính canh chạy ra ngoài thì thấy vô số quân mã, cầm chặt giáo dài đánh bừa vào trại.

Điển Vi lăn sả vào đám quân ấy, chém giết một lúc chết hơn vài chục người, quân mã ấy mới lui, lại có quân bộ kéo đến. Hai bên giáo mác tua tủa như ngọn lau, mình Vi không một mảnh giáp, trên dưới bị vài mươi nhát đâm nhưng Vi vẫn cứ lăn sả vào đánh. Gươm mẻ không dùng được, Vi bỏ gươm, hai tay chụp ngay lấy hai xác chết làm khí giới, quật chết một lúc chết tám chín người. Giặc thấy thế không dám đến gần, chỉ đứng đằng xa bắn tên lại. Tên bắn như mưa, Ðiển Vi vẫn liều chết giữ cửa trại, nhưng quân giặc đã kéo được vào cửa sau, Ðiển Vi lại bị một mũi giáo đâm trúng giữa lưng. Vi kêu to một tiếng, máu chảy đầy đất rồi chết. Ông chết được nửa giờ rồi mà vẫn không ai dám đi qua cửa trước.

Tào Tháo nhờ có Điển Vi chặn cửa trước nên thoát nạn chạy được về Hứa Đô nhưng mất người con trai trưởng và người cháu. Tào Tháo thương tiếc Vi vô cùng, sai lập đền thờ và bày bàn cúng tế rồi nói với các tướng rằng:”Ta mất một con trưởng và một cháu yêu, cũng không thương là mấy, chỉ thương khóc Ðiển Vi mà thôi”.

淯水吟

我本飘零人,薄命历苦辛。
离乱得遇君,感君萍水恩。
君爱一时欢,烽烟作良辰。
含泪为君寿,酒痕掩征尘。
灯昏昏,帐深深,
浅浅斟,低低吟,
一霎欢欣,一霎温馨。
谁解琴中意 谁怜歌中人?

yushuiyin_gif.jpg

Ngã bản phiêu linh nhân,
Bạc mạng lịch khổ tân.
Ly loạn đắc ngộ quân,
Cảm quân bình thuỷ ân.
Quân ái nhất thì hoan,
Phong yên tác lương thìn.
Hàm lệ vi quân thọ,
Tửu ngân yểm chinh trần.
Đăng hôn hôn,
Trướng thâm thâm,
Thiển thiển châm,
Đê đê ngâm,
Nhất sát hoan hân,
Nhất sát ôn hinh.
Thuỳ giải cầm trung ý?
Thuỳ liên ca trung nhân?

Hoa Sơn dịch thơ

Ta vốn kẻ phiêu bồng
Bước rũi rong trôi dạt
Ly loạn gặp chúa công
Cảm Quân ân bèo nước.
Được Quân nhất thời chuộng
Ánh lửa điểm canh lành
Nén lệ vì Quân thọ
Vết rượu che phong trần
Lửa mịt mờ
Trướng thậm thâm
Cạn bầu rượu
Vọng trầm ngâm
Một thoáng hân hoan
Một thoáng ôn hòa
Ai hiểu ý trong tiếng đàn?
Ai thương người trong lời ca?