Archive for the tag 'swordsman'Đông Phương bất bại

February 12th, 2008

TẨU NGÃ LỘ

By La Văn 【走我路 by 罗文】

Download tẩu ngã lộ 

Jet Li in Swordsman 2 (The Smiling, Proud Wander)

Jet Li in Swordsman 2 (The Smiling, Proud Wanderer) music video The Smiling, Proud Wanderer (Chinese pinyin: xiào ào jiāng hú) is a 1967 Chinese-language wuxia novel written by Jinyong. The story is about friendship and love, deception and betrayal, ambition and lust for power. In the middle of it all is , Linghu Chong, an orphan who is the senior student of Yue Buqun, leader of Huashan Sect, and the protagonist of the story. The story deals with his journey and development as a swordsman and his witness to the various intrigues which take place in the martial world of the story. The Smiling, Proud Wanderer was intentionally written as a reflection of the politicians. In 1980, Jin Yong commented that he did not include any historical setting in this novel to show that these colorful people appear in every era. Furthermore, he pictured the characters (Yue Buqun, Old Man Mo, Zuo Lengchan, Ren Woxing, Dongfang Bubai, Chongxu, and etc.) as politicians rather than the leaders of the martial art sects.

无怨无悔我走我路
走不尽天涯路
在风云中你追我逐
恩怨由谁来结束
什么时候天地变成江湖
每一步风起云涌
什么时候留泪不如留血
每个人也自称英雄
什么是黑白分明
是是非非谁能回头
啊什么刀光剑影
把风花雪月留在心中
无怨无悔我走我路
走不尽天涯路
人在江湖却潇洒自如
因为我不在乎
无怨无悔我走我路
走不尽天涯路
在风云之中你追我逐
恩怨由谁来结束

PINYIN

wú yuàn wú huǐ wǒ zǒu wǒ lù
zǒu bùjǐn tiānyá lù
zài fēngyún zhōng nǐ zhuī wǒ zhú
ēnyuàn yóu shuí lái jiéshù

shénmeshíhòu tiāndì biànchéng jiānghú
měiyī bù fēngqǐyúnyǒng
shénme shíhòu liú lèi bùrú liú xiě
měigèrén yě zìchēng yīngxióng
shénme shì hēibái fēnmíng
shìshìfēifēi shuínéng huítóu
a shénme dāoguāngjiànyǐng
bǎ fēnghuāxuěyuè liúzài xīnzhōng

wú yuàn wú huǐ wǒ zǒu wǒ lù
zǒu bùjǐn tiānyá lù
rén zài jiānghú què xiāosǎ zìrú
yīnwèi wǒ bùzàihū

HÁN VIỆT

Vô oán vô hối ngã tẩu ngã lộ
Tẩu bất tận thiên nhai lộ
Tại phong vân trung nhĩ truy ngã trục
Ân oán do thuỳ lai kết thúc

Thập ma thì hậu thiên địa biến thành giang hồ
Mỗi nhất bộ phong khởi vân dũng
Thập ma thì hậu lưu lệ bất như lưu huyết
Mỗi cá nhân dã tự xưng anh hùng
Thập ma thị hắc bạch phân minh
Thị thị phi phi thuỳ năng hồi đầu
A thập ma đao quang kiếm ảnh
Bả phong hoa tuyết nguyệt lưu tại tâm trung

Vô oán vô hối ngã tẩu ngã lộ
Tẩu bất tận thiên nhai lộ
Nhân tại giang hồ khước tiêu sái tự như
Nhân vi ngã bất tại hồ

Vô oán vô hối ngã tẩu ngã lộ
Tẩu bất tận thiên nhai lộ
Tại phong vân chi trung nhĩ truy ngã trục
Ân oán do thuỳ lai kết thúc

DỊCH NGHĨA

Đường ta đi không oán hờn hối tiếc
Vượt xuyên suốt chân trời vô tận
Người lại người không ngừng truy sát ta
Ai người xóa bỏ chuyện ân oán?
Thiên địa biến thành giang hồ từ lúc nào?
Mỗi bước chân như gió loạn mây cuồng
Đến khi nào thì lệ tuôn không như máu đổ?
Ai cũng tự xưng là anh hùng
Thế nào gọi là trắng đen phải trái?
Ai người có thể xoay mặt với thị phi?
Cuộc gươm đao mãnh liệt
Đường ta đi không hờn không hối tiếc
Vượt xuyên suốt đường trời vô tận
Đời giang hồ ta ung dung tự tại
Bởi ta nào có cầu chi!

Hoa Sơn dịch