Archive for the tag 'Ô Giang'Song at Gai-xia

April 18th, 2008

垓下歌

Song at Gai Xia


力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何。

PinYin

lì bá shān xī qì gài shì
shí bù lì xī zhuī bù shì

zhuī bù shì xī kě nài hé

yú xī yú xī nài ruo hé

Cai Hạ ca

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, chuy bất thệ.
Chuy bất thệ hề, khả nại hà!
Ngu hề, Ngu hề, nại nhược hà?

Bài ca Cai Hạ

Sức nhổ núi chừ, khí trùm thế,
Thời chẳng lợi chừ, ngựa chẳng tế.
Ngựa chẳng tế chừ, biết làm sao!
Ngu chừ, Ngu chừ, biết làm sao?

Lê Nguyễn Lưu dịch

Song at Gai-xia
Xiang Yu (between Qin and Han)
With strength to root up mountains huge,
And pluck to stem the raging world,
Yet my lot is now my foe, Though my noble steed remains. My noble steed remains, But what would that avail to me? And O my Lady, Lady Yu! Of what avail to thee? To thee?

Chú thích:

Cai Hạ: tên đất, ở đông nam huyện Linh Bích, tỉnh Ân Huy ngày nay.  Cuối Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh hung.  Cuối cùng, Vũ bị vây ở Cai Hạ.  Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang, thổi sáo một khúc ai oán.  Quân Hạng Vũ nhớ nhà chán nản, đang đêm bỏ trốn gần hết, Vũ thất vọng, làm bài Cai Hạ ca rất bi tráng, uống rượu và hát bài nầy với vợ là Ngu Cơ.  Sau đó Ngu Cơ dùng gươm tự sát, chỗ máu đổ ra sau mọc một thứ cỏ, người ta gọi là cỏ Ngu mỹ nhân.  Hạng Vũ cũng tự tử khi chạy đến bên bờ Ô Giang.  Nghe nói Hạng Vũ tự cầm kiếm và cắt đầu mình để giao cho tướng Hán về lãnh thưởng.