Archive for the tag 'khuôn phép'Pháp

December 20th, 2007

PHÁP

法,即法則。世閒一切萬物,皆有定理,皆有軌範。人類亦然,其法尤周密。故各國聖人,皆有使人行入正軌之法,如禮教,法律,規約等是也。我佛世尊所說之法,雖不止此,然於人生法,亦大致相同。其尤要者,是在教吾人守五戒,行八正道,以不失人格,故人應當學佛法。

PHIÊN ÂM

Pháp ,tức pháp tắc . Thế gian nhất thiết vạn vật , giai hữu định lí , giai hữu quỹ phạm . Nhân loại diệc nhiên , kì pháp vưu chu mật . Cố các quốc thánh nhân , giai hữu sử nhân hành nhập chính quỹ chi pháp , như lễ giáo , pháp luật , quy ước đẳng thị dã .
Ngã phật thế tôn sở thuyết chi pháp , tuy bất chỉ thử , nhiên ư nhân sinh pháp , diệc đại trí tương đồng . Kì vưu yếu giả , thị tại giáo ngô nhân thủ ngũ giới , hành bát chính đạo , dĩ bất thất nhân cách , cố nhân ưng đương học phật pháp .

Tác giả – Tác phẩm

Đây là bài thứ hai trong quyển 1 sách Sơ đẳng Phật học giáo khoa thư

TỪ NGỮ

Định lý: lý lẽ nhất định, định lý
Quỹ phạm: mẫu mực, tiêu chuẩn, khuôn phép, phép tắc
Chu mật: tỉ mỉ, chu đáo
Chính quỹ: đường chính, đường đúng
Thế tôn: từ dùng để tôn xưng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni
Ngũ giới: năm điều cấm của đạo Phật: sát sinh, trôm cắp, tà dâm, nói xằng, và uống rượu.
Bát chính đạo: tám con đường giải thoát khỏi bể khổ, gồm có: chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mệnh, chính tinh tấn, chính niệm, và chính định.

NGỮ PHÁP

tức: tức là, chính là
thị dã: đó là, chính là, là như thế vậy (một hình thức đảo trí tân ngữ ra trước thường dùng trong một kết cấu định nghĩa, gồm dại từ 是 và trợ từ 也 , tương đương với 是。。。也 nhưng 是 lại được đưa ra phía sau đi chung với 也
tuy bất chỉ thử: dù không chỉ (có) thế.
ư: về, đối với (giới từ)
đại trí: đại để, đại khái, về căn bản (phó từ)
kỳ vưu yếu giả: điều càng quan trọng hơn là …
ưng đương: nên, phải, cần phải (phó từ)

DỊCH NGHĨA

 

Pháp, tức là phép tắc. Tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào cũng đều có lý nhất định và đều có khuôn mẫu của nó. Loài người cũng thế, nhưng khuôn phép của loài người càng chu đáo hơn. Cho nên các bực Thánh nhân trong mỗi nước, vị Thánh nhân nào cũng đều có những phương pháp làm cho con người đi vào con đường chân chánh như: lễ giáo, pháp luật và quy ước…
Còn phương pháp của đức Thế Tôn chúng ta dạy không những thế thôi, đối với phương pháp dạy người đời, chỗ đại khái cũng rất giống nhau. Nhưng chỗ cốt yếu hơn hết là dạy chúng ta mỗi người cần phải giữ gìn năm giới cấm và thực hành theo pháp “Bát chánh đạo”, để cho khỏi mất tư cách làm người, vì lẽ ấy chúng ta cần phải học Phật pháp.

 

Thích Hành Trụ dịch

Xem thêmPhật