Archive for the tag 'Cheng Ke-ze'Thanh sơn

April 19th, 2008

青山

The deep blue mountain

朝發青山頭,暮宿青山曲。
青山無見人,猿聲聽相續。

PINYIN

qīng shān
zhāo fā qīng shān tóu,mù sù qīng shān qǔ。
qīng shān wú jiàn rén,yuán shēng tīng xiāngxù。

Thanh sơn

Triêu phát thanh sơn đầu mộ túc thanh sơn khúc
Thanh sơn vô kiến nhân
viên thanh thính tương tục

 

The Deep Blue Mountain

Cheng Ke-ze (Qing)

I start at morn from top of deep blue mountain,
And rest at night in vale of deep blue mountain.
In deep blue mountain I have none to meet,
Though I hear monkey cries throughout the day.

Núi xanh

Sớm đi từ đỉnh thanh sơn
Đ
êm về tá túc bên sườn núi xanh

Tìm đâu một bóng quẩn quanh
Chỉ nghe tiếng vượn lãnh lanh vọng về…

 

Hoa Sơn dịch

thanh sơn