LưuNiệm

December 5th, 2007

[gwolle-gb]

Guest Book [Lưu Niệm]

Tống Biệt …

Lá đào rơi rắc lối thiên thaiSuối tiễn, oanh đưa những ngậm ngùi Nửa năm tiên cảnh Một bước trần ai Ước cũ, duyên thừa có thế thôi! Đá mòn, rêu nhạt. Nước chảy, huê trôi Cái hạc bay lên vút tận trời Trời đất từ nay xa cách mãi Cửa động Đầu non Đừơng lối cũ Nghìn năm thơ thẩn bóng trăng chơi .... 

banhxe.gif

Gõ tiếng Việt theo kiểu TELEX

oo = ô
aa = â  same as [a6 = â]
a8 = ă
dd = đ same as [d9 =đ]
u7 = ư
o7 = ơ
1 = dấu sắc
2 = dấu huyền
3 = dấu
hỏi
4 = dấu ngã
5 = dấu
nặng

For non-Vietnamese guests

You need to press “F12” to turn off the Vietnamese typing software.

Print Friendly, PDF & Email
  • Comments(11)