Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ

February 25th, 2014

Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ

Nguyên tác: Nguyên Kết

欸乃曲
五首之五
元結

下瀧船似入深淵
上瀧船似欲升天
瀧南始到九疑郡
應絕高人乘興船

Ai Nãi Khúc
ngũ thủ chi ngũ

Nguyên Kết

Há lang thuyền tự nhập thâm uyên
Thướng lang thuyền tự dục thăng thiên
Lang nam thủy đáo Cửu Nghi quận
Ưng tuyệt cao nhân thừa hứng thuyền

Chú thích: Mùa xuân năm Đinh mùi 767, tác giả Nguyên Kết đng làm Thứ sử (châu trưởng) Đạo châu (nay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam). Khi đi công tác Trường Sa trở về, tới Hoàn châu, thấy nước sông ở đây đang dâng cao, chảy xiết, thuyền đi chậm lại…Ông soạn ra 5 bài ca cho phu thuyền hò thêm hứng thú. Bài này là bài thứ 5 trong 5 bài đó.

–Dịch nghĩa:–

Khúc Hò Cho Người Chèo Thuyền

Bài 5/5

Xuống đáy sóng thuyền tựa vào vực sâu.
Lên ngọn sóng thuyền tựa như bay lên trời.
Theo dòng nước xiết về phía nam trước nhất tới quận Cửu Nghi.
Hãy như người cao cả mà thừa hưởng cái thú vị của con thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hụp sóng thuyền như xuống vực sâu
Khi trồi thuyền lướt tựa diều hâu
Xuôi nam tới trước Cửu Nghi quận
Vui hưởng hứng thuyền ta với nhau

 Bản dịch của Viên Thu 

Thuyền xuống sóng như là đổ vực,
Thuyền lên sóng giống tựa vươn trời.
Theo dòng nam, Cửu nghi ta gặp,
Cùng hứng như tiên, cũng tuyệt vời.

Print Friendly, PDF & Email