A Kiều Oán

February 25th, 2014

Nguyên tác: Lưu Vũ Tích

阿嬌怨
劉禹錫

望見葳蕤舉翠華
試開金屋掃庭花
須臾宮女傳來信
言幸平陽公主家

A Kiều Oán

Lưu Vũ Tích

Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa
Thí khai kim ốc tảo đình hoa
Tu du cung nữ truyền lai tín
Ngôn hạnh Bình Dương công chúa gia

Chú thích: Căn cứ vào cuốn “Hán Vũ Cố Sự” thì Hán Vũ Đế khi trẻ, còn làm Giao Đông Vương đã say đắm A Kiều, từng nói với mẹ của nàng là Trường công chúa rằng: Nếu lấy được A Kiều làm vợ, thì sẽ làm phòng thếp vàng cho nàng ở. Sau khi đăng quang, Vũ Đế phong nàng làm Trần hoàng hậu, yêu thương nàng hết mực, cho an hưởng cực kỳ cao sang phú quý. Nhưng hơn mười năm không có con. Công chúa Bình Dương tiến cử cho vua một nàng họ Vệ. Nàng này sinh cho vua một hoàng tử. A Kiều bị vua lãng quên từ đó, nên phẫn uất mà chết.

Dịch nghĩa:

Nỗi Ai Oán Cùa A Kiều

Cứ trông ngóng mãi từ phía cung đình tráng lệ dấu hiệu xe vua tới.
Nửa muốn nửa không sai người quét hoa lá rụng trong sân nhà vàng [đã lâu vua không đến].
Chợt cung nữ về bẩm báo tin.
[Vua có hoàng nam] loan đi từ cung điện công chúa Bình Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mong ngóng cung đình xa giá sang
Nhà vàng toan khiến quét hoa tàn
Chợt tin hoàng từ đà sinh nở
Từ điện Bình Dương công chúa loan

 Bản dịch của Viên Thu 

Ngóng vời thánh thượng với xe loan,
Sân quét lá hoa, mở điện vàng.
Cung nữ trở về vừa bẩm lại,
Bình dương báo hỉ có hoàng nam. 

Print Friendly, PDF & Email