Archive for the 'Đường thi tuyển dịch' CategoryAi Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ

February 25th, 2014

Ai Nãi Khúc ngũ thủ chi ngũ

Nguyên tác: Nguyên Kết

欸乃曲
五首之五
元結

下瀧船似入深淵
上瀧船似欲升天
瀧南始到九疑郡
應絕高人乘興船

Ai Nãi Khúc
ngũ thủ chi ngũ

Nguyên Kết

Há lang thuyền tự nhập thâm uyên
Thướng lang thuyền tự dục thăng thiên
Lang nam thủy đáo Cửu Nghi quận
Ưng tuyệt cao nhân thừa hứng thuyền

Chú thích: Mùa xuân năm Đinh mùi 767, tác giả Nguyên Kết đng làm Thứ sử (châu trưởng) Đạo châu (nay là huyện Đạo, tỉnh Hồ Nam). Khi đi công tác Trường Sa trở về, tới Hoàn châu, thấy nước sông ở đây đang dâng cao, chảy xiết, thuyền đi chậm lại…Ông soạn ra 5 bài ca cho phu thuyền hò thêm hứng thú. Bài này là bài thứ 5 trong 5 bài đó.

–Dịch nghĩa:–

Khúc Hò Cho Người Chèo Thuyền

Bài 5/5

Xuống đáy sóng thuyền tựa vào vực sâu.
Lên ngọn sóng thuyền tựa như bay lên trời.
Theo dòng nước xiết về phía nam trước nhất tới quận Cửu Nghi.
Hãy như người cao cả mà thừa hưởng cái thú vị của con thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hụp sóng thuyền như xuống vực sâu
Khi trồi thuyền lướt tựa diều hâu
Xuôi nam tới trước Cửu Nghi quận
Vui hưởng hứng thuyền ta với nhau

 Bản dịch của Viên Thu 

Thuyền xuống sóng như là đổ vực,
Thuyền lên sóng giống tựa vươn trời.
Theo dòng nam, Cửu nghi ta gặp,
Cùng hứng như tiên, cũng tuyệt vời.

Print Friendly, PDF & Email

A Kiều Oán

February 25th, 2014

Nguyên tác: Lưu Vũ Tích

阿嬌怨
劉禹錫

望見葳蕤舉翠華
試開金屋掃庭花
須臾宮女傳來信
言幸平陽公主家

A Kiều Oán

Lưu Vũ Tích

Vọng kiến uy nhuy cử thúy hoa
Thí khai kim ốc tảo đình hoa
Tu du cung nữ truyền lai tín
Ngôn hạnh Bình Dương công chúa gia

Chú thích: Căn cứ vào cuốn “Hán Vũ Cố Sự” thì Hán Vũ Đế khi trẻ, còn làm Giao Đông Vương đã say đắm A Kiều, từng nói với mẹ của nàng là Trường công chúa rằng: Nếu lấy được A Kiều làm vợ, thì sẽ làm phòng thếp vàng cho nàng ở. Sau khi đăng quang, Vũ Đế phong nàng làm Trần hoàng hậu, yêu thương nàng hết mực, cho an hưởng cực kỳ cao sang phú quý. Nhưng hơn mười năm không có con. Công chúa Bình Dương tiến cử cho vua một nàng họ Vệ. Nàng này sinh cho vua một hoàng tử. A Kiều bị vua lãng quên từ đó, nên phẫn uất mà chết.

Dịch nghĩa:

Nỗi Ai Oán Cùa A Kiều

Cứ trông ngóng mãi từ phía cung đình tráng lệ dấu hiệu xe vua tới.
Nửa muốn nửa không sai người quét hoa lá rụng trong sân nhà vàng [đã lâu vua không đến].
Chợt cung nữ về bẩm báo tin.
[Vua có hoàng nam] loan đi từ cung điện công chúa Bình Dương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mong ngóng cung đình xa giá sang
Nhà vàng toan khiến quét hoa tàn
Chợt tin hoàng từ đà sinh nở
Từ điện Bình Dương công chúa loan

 Bản dịch của Viên Thu 

Ngóng vời thánh thượng với xe loan,
Sân quét lá hoa, mở điện vàng.
Cung nữ trở về vừa bẩm lại,
Bình dương báo hỉ có hoàng nam. 

Print Friendly, PDF & Email