Archive for the 'Tiểu Học Ngữ Văn Cổ Thi' CategoryCao Zhi in Romance of the Three Kingdoms

September 4th, 2009

Poem composed in seven paces

煮豆燃豆萁,
豆在釜中泣。
本是同根生,
相煎何太急!

Chử đậu nhiên đậu ki,
Đậu tại phủ trung khấp。
Bổn thị đồng căn sanh,
Tương tiên hà thái cấp!Cao Zhi (Age of the Three Kingdoms)

Poem composed in seven paces

Bean stalks are burned to cook the beans.

The beans weep in the burning pan;

“We both sprang from the self same root;

Why should you bear so hard on me?”

Tào Phi

Tào Phi

Print Friendly, PDF & Email

THÔN CƯ

October 24th, 2008

村居

高鼎

草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟,
儿童放学归来后,忙趁东风放纸鸢。

country_life

PINYIN

cūn jū

gāo dǐng

cǎo cháng yīng fēi èr yuè tiān
fú dī yáng liǔ zuì chūn yān

ér tóng fàng xué guī lái hòu

máng chèn dōng fēng fàng zhǐ yuān

Phiên âm

thôn cư

Cao Đỉnh

Thảo trường oanh phi nhị nguyệt thiên  
Phất đê dương liễu túy xuân yên  
Nhân đồng phóng học quy lai hậu  
Mang sấn đông phong phóng chỉ diên 

Country Life

Gao Ding (Qing)

In March, the grass is tall and throstles fly;
The willows sweep the banks, drunk deep with spring.
Early the kids return home after school,
And haste to make the east wind fly their kites.

CAODINH


Print Friendly, PDF & Email

Thanh sơn

April 19th, 2008

青山

The deep blue mountain

朝發青山頭,暮宿青山曲。
青山無見人,猿聲聽相續。

PINYIN

qīng shān
zhāo fā qīng shān tóu,mù sù qīng shān qǔ。
qīng shān wú jiàn rén,yuán shēng tīng xiāngxù。

Thanh sơn

Triêu phát thanh sơn đầu mộ túc thanh sơn khúc
Thanh sơn vô kiến nhân
viên thanh thính tương tục

 

The Deep Blue Mountain

Cheng Ke-ze (Qing)

I start at morn from top of deep blue mountain,
And rest at night in vale of deep blue mountain.
In deep blue mountain I have none to meet,
Though I hear monkey cries throughout the day.

Núi xanh

Sớm đi từ đỉnh thanh sơn
Đ
êm về tá túc bên sườn núi xanh

Tìm đâu một bóng quẩn quanh
Chỉ nghe tiếng vượn lãnh lanh vọng về…

 

Hoa Sơn dịch

thanh sơn

Print Friendly, PDF & Email

Song at Gai-xia

April 18th, 2008

垓下歌

Song at Gai Xia


力拔山兮氣蓋世,
時不利兮騅不逝。
騅不逝兮可奈何,
虞兮虞兮奈若何。

PinYin

lì bá shān xī qì gài shì
shí bù lì xī zhuī bù shì

zhuī bù shì xī kě nài hé

yú xī yú xī nài ruo hé

Cai Hạ ca

Lực bạt sơn hề, khí cái thế,
Thời bất lợi hề, chuy bất thệ.
Chuy bất thệ hề, khả nại hà!
Ngu hề, Ngu hề, nại nhược hà?

Bài ca Cai Hạ

Sức nhổ núi chừ, khí trùm thế,
Thời chẳng lợi chừ, ngựa chẳng tế.
Ngựa chẳng tế chừ, biết làm sao!
Ngu chừ, Ngu chừ, biết làm sao?

Lê Nguyễn Lưu dịch

Song at Gai-xia
Xiang Yu (between Qin and Han)
With strength to root up mountains huge,
And pluck to stem the raging world,
Yet my lot is now my foe, Though my noble steed remains. My noble steed remains, But what would that avail to me? And O my Lady, Lady Yu! Of what avail to thee? To thee?

Chú thích:

Cai Hạ: tên đất, ở đông nam huyện Linh Bích, tỉnh Ân Huy ngày nay.  Cuối Tần, Lưu Bang và Hạng Vũ tranh hung.  Cuối cùng, Vũ bị vây ở Cai Hạ.  Trương Lương, mưu sĩ của Lưu Bang, thổi sáo một khúc ai oán.  Quân Hạng Vũ nhớ nhà chán nản, đang đêm bỏ trốn gần hết, Vũ thất vọng, làm bài Cai Hạ ca rất bi tráng, uống rượu và hát bài nầy với vợ là Ngu Cơ.  Sau đó Ngu Cơ dùng gươm tự sát, chỗ máu đổ ra sau mọc một thứ cỏ, người ta gọi là cỏ Ngu mỹ nhân.  Hạng Vũ cũng tự tử khi chạy đến bên bờ Ô Giang.  Nghe nói Hạng Vũ tự cầm kiếm và cắt đầu mình để giao cho tướng Hán về lãnh thưởng.

Print Friendly, PDF & Email