submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Tống Khách kỳ nhị »

Tống Khách kỳ nhị

Nguyên tác: Ung Đào

送客其二

雍陶

行人立馬強盤回,
別字猶含未忍開。
好去出門休落淚,
不如前路早歸來。

Tống Khách kỳ nhị

Ung Đào

Hành nhân lập mã cưỡng bàn hồi,
Biệt tự do hàm vị nhẫn khai.
Hảo khứ xuất môn hưu lạc lệ,
Bất như tiền lộ tảo quy lai.

Dịch nghĩa:

Tiễn Khách kỳ 2

Người đi dừng ngựa gượng quay đầu nhìn lại; chữ biệt ly nén trong lòng không nỡ nói ra. Tốt nhất cứ đi đừng rơi lệ; không như lần trước lần này sẽ sớm về.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Người đi dừng ngựa quay nhìn lại
Chữ biệt ly không nói tạm cầm
Cứ đi dòng lệ không tuôn
Sớm về chứ chẳng như lần trước đâu.

--Bản dịch của Viên Thu--

Người đi dừng ngựa cố quay đầu,
Chữ biệt ly lòng nén giữ sâu.
Khỏi cổng đừng cho rơi nước mắt,
Không như lần trước, sẽ về mau.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Người đi dừng ngựa vẫn còn xuay
Chữ"Biệt" nén lòng chưa nói ngay !
Ra cửa đi liền đừng rớt lệ
Chi bằng vắng ít sớm về đây !!!
đọc: 68
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
86
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
58
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
56
» Tống Khách kỳ nhất
69
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
74
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6