submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Tống Khách kỳ nhị »

Tống Khách kỳ nhị

Nguyên tác: Ung Đào

送客其二

雍陶

行人立馬強盤回,
別字猶含未忍開。
好去出門休落淚,
不如前路早歸來。

Tống Khách kỳ nhị

Ung Đào

Hành nhân lập mã cưỡng bàn hồi,
Biệt tự do hàm vị nhẫn khai.
Hảo khứ xuất môn hưu lạc lệ,
Bất như tiền lộ tảo quy lai.

Dịch nghĩa:

Tiễn Khách kỳ 2

Người đi dừng ngựa gượng quay đầu nhìn lại; chữ biệt ly nén trong lòng không nỡ nói ra. Tốt nhất cứ đi đừng rơi lệ; không như lần trước lần này sẽ sớm về.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Người đi dừng ngựa quay nhìn lại
Chữ biệt ly không nói tạm cầm
Cứ đi dòng lệ không tuôn
Sớm về chứ chẳng như lần trước đâu.

--Bản dịch của Viên Thu--

Người đi dừng ngựa cố quay đầu,
Chữ biệt ly lòng nén giữ sâu.
Khỏi cổng đừng cho rơi nước mắt,
Không như lần trước, sẽ về mau.
đọc: 17
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Viên Thu
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
16
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
14
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
15
» Tống Khách kỳ nhất
16
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
17
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6