submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Tống Khách kỳ nhất »

Tống Khách kỳ nhất

Nguyên tác: Ung Đào

送客其一

雍陶

與君同在少年場,
知己蕭條壯士傷。
可惜報恩無處所,
卻提孤劍過咸陽。

Tống Khách kỳ nhất

Ung Đào

Dữ quân đồng tại thiếu niên trường,
Tri kỷ tiêu điều tráng sĩ thương.
Khả tích báo ân vô xứ sở,
Khước đề cô kiếm quá Hàm Dương.

Chú thích: Hàm Dương, là kinh đô nhà Tần. Khi Sở Bá vương Hạng Vũ vào được Hàm Dương đã ra lệnh đốt hoàng cung này ra tro, ba tháng mới cháy hết; cố chỉ nay trong huyện Trường An tỉnh Thiểm Tây.

Dịch nghĩa:

Tiễn Khách kỳ 1

Cùng ở tuổi thiếu niên với ông; là bạn tri kỷ cảm thương ông ở tuổi tráng niên xác xơ. Tiếc cho ông muốn báo ơn vua mà không nơi dùng; nay lủi thủi mang kiếm về Hàm Dương.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Cùng với ông sống thời niên thiếu
Nay thương ông suy yếu tráng niên
Ơn vua muốn báo không nên
Cô đơn mang kiếm về miền Hàm Dương.

--Bản dịch của Viên Thu--

Ngày nào còn trẻ sống cùng ông,
Niên tráng sức tàn nghĩ cảm thương.
Tiếc báo ân vua không chỗ dụng,
Bơ vơ mang kiếm đến Hàm Dương.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Suốt thời thơ ấu bên nhau thường
Ở tuổi tráng niên lại đáng thương !
Rất tiếc báo ân không chốn dụng
Đành mang thanh kiếm về Hàm Dương!!!
đọc: 68
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Ly Gia Hậu Tác
86
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
58
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
56
» Tống Khách kỳ nhị
68
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
74
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6