submit your favorite poems to us
 
TÌM KIẾM:       
 

« tên bài - Ly Gia Hậu Tác »

Ly Gia Hậu Tác

Nguyên tác: Ung Đào

離家後作

雍陶

世上無媒似我希,
一身惟有影相隨。
出門便作焚舟計,
生不成名死不歸。

Ly Gia Hậu Tác

Ung Đào

Thế thượng vô môi tự ngã hi,
Nhất thân duy hữu ảnh tương tuỳ.
Xuất môn tiện tác phần chu kế,
Sinh bất thành danh tử bất quy.

Dịch nghĩa:

Viết Sau Khi Xa Nhà

Trên đời những người vô duyên như tôi hiếm có; một thân chỉ có một bóng theo nhau. Ra khỏi nhà đốt thuyền theo kế hoạch; vì sống không có danh tiếng thì chết khỏi về nhà.

--Bản dịch của Nguyễn Minh--

Kẻ vô duyên như tôi hiếm có
Một thân mình bóng có một thôi
Xa nhà thuyền đốt cho rồi
Sống không danh tiếng, chết thôi về nhà.

--Bản dịch của Viên Thu--

Mình quả vô duyên hiếm cõi đời,
Một hình với bóng kết nhau thôi.
Rời xong nhà, đốt thuyền cho sạch,
Sống chẳng nên danh, chết chớ hồi.

-- Bản dịch của Lâm trung Phú --

Cõi thế vô phần ai giống tôi
Một thân một bóng theo nhau thôi !
Khỏi nhà liền đốt thuyền như kế
Sống chẳng danh thì chết biệt rồi !!!
đọc: 96
ngày: January 7th, 2019
gởi: Nguyễn Minh - Last updated by Lâm Trung Phú
tựa đề đọc
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhất
68
» Phỏng Hữu Nhân U Cư kỳ nhị
65
» Tống Khách kỳ nhất
79
» Tống Khách kỳ nhị
75
» Văn Đỗ Quyên kỳ nhất
83
Copyrights © 2003 http://www.hoasontrang.us/tangpoems | DDM v2.6