Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
 1. #1
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-----của Thanh sĩ

  lamthien xin mếm chào tất cả các bạn.
  sau đây là tác phẩm mà lamthien tâm đắc nhất, rất ư nghĩa và bổ ích trên con đường tu tập của chúng ta.......^^
  Tóm lược nội dung của quyển ĐƯỜNG GIẢI-THOÁT

  Ông Thanh Sĩ thuật lại lời dạy của Đức Phật về:
  - - Đời khổ lao giả tạm và tiên tri về cuộc tận thế Hội Long Hoa
  - - Nguồn cội của sự Khổ. Mê và Luân Hồi. Nghiệp do tư-tưởng (Ư nghiệp) và Tác động củ Luật Nhân Quả.
  - - Hiệu năng của Đức tin. Hậu quả của việc không minh lư. Hiểu sai. Hiểu lầm. Làm sai mà tưởng đúng. Phạm tội mà không hay biết.
  - - Các Pháp Niệm Phật. Tịnh Thiền. Tứ Ân. Luân thường đạo-lư. Giới luật. Trai lạt. Niệm Phật khi lâm chung.
  - - Hạnh tu hành và nhập thế. Tư-tưởng xă-hội. Ḥa b́nh. Hạnh phúc. Tự do và cơm áo.


  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

  Thanh Sĩ

  Đạo Phật giáo là nơi cứu khổ
  Độ chúng-sanh không bỏ một ai
  Ḷng thương yêu khắp nhân-loài
  Không hề muốn thấy một ai khổ trần
  Đường chơn-chánh trên hơn tất cả
  Nẻo nhiệm-mầu chẳng có chi b́
  Muốn người rơ tánh từ-bi
  Cho nên Phật bảo con đi khuyên đời
  Đêm thanh vắng dùng lời nhiệm nhặc
  Khách thường trần bất đắc chơn-ngôn
  Riêng con tâm đạo thường tồn
  Với người cũng rán gọi hồn nhớ tu
  Kỳ qui-nhứt dễ đâu kiếm được
  Khuyên trẻ nên trau-chuốt tinh-thần
  Chừng nào định quốc an dân
  Thương người như thể thương thân mới rồi
  Con ôi! Nếu c̣n người vong bổn
  Riêng lợi danh, riêng sống cá nhân
  Vẫn c̣n có cuộc tranh phân
  Ấy là vốn tánh phàm trần xưa nay
  Kim cổ đă bao ngày luân-chuyển
  Do tâm trần suy-biến gây ra
  Lần này cũng chẳng c̣n xa
  Lập công ớ trẻ, kẻo mà huốt đi
  Cuộc xảy đến cực-kỳ khốc-liệt
  Chúng sanh cần chưởng-phước cho cao
  Con ôi! Nếu chẳng ba đào
  THUYỀN TỪ đâu nhọc công vào BIỂN MÊ
  Chớ rời khách, hăy kề bên khách
  Rước nhơn-gian Nam Bắc kẻo ch́m
  Dù sao cũng chớ ngồi im
  Nếu c̣n có kẻ đắm ch́m sông mê
  Không riêng để ḿnh kề sen báu
  Muốn cho ai cũng đáo Tây-Phương
  Lánh đi cuộc tạm trần-dương
  Cùng nhau hiệp-lực mở đường dài lâu
  Nơi cơi tạm, thiên sầu vạn khổ
  Người tự làm nào có ai gây
  Muôn điều bởi một chữ SAY
  Khiến cho sanh-chúng đoạ-đày chung thân
  Con ôi! Chốn hồng-trần mù-mịt
  Bị lợi danh phủ bít chơn-linh
  Khiến cho hầu hết chúng-sinh
  Quên t́m kiếm lối cứu ḿnh khỏi mê
  Tự mê đă chưa hề tỉnh-giác
  C̣n làm khôn dẩn dắt người mê
  Đường mê thêm nổi dọc dề
  Gây thành cái thứ bệnh MÊ lưu-truyền
  Kẻ đă thức nhớ khuyên người tỉnh
  Thắp đuốc lên cho cảnh sáng ra
  Nhiệm-mầu có đủ rán mà phát-minh
  Chớ để đến thúi śnh mất xác
  Lổi công sanh phí mất một đời
  Một khi để kiếp qua rồi
  Muốn t́m trở lại làm người khó thay
  Làm được người là may muôn thuở
  Cũng là do xưa có nghiệp lành
  Bây giờ nếu biết tu hành
  Tất là sẻ được trở thành Phật Tiên
  Con ơi! Hảy nhớ khuyên sanh chúng
  Phật Thích Ca xưa cũng là người
  Quyết tâm lánh bỏ lệ đời
  Đem thân sanh tử đổi nơi Niết-Bàn
  Dứt bỏ cả ngai-vàng điện-ngọc
  Hy-sinh luôn vợ đẹp con cưng
  Một ḷng hành Đạo xă thân
  Việc chi cũng bỏ chỉ cần TỪ-BI
  Thương sanh chúng việc chi chẳng quản
  T́m Đạo mầu tánh mạng xem thường
  Nhờ ḷng đầy đủ nghị cương
  Thích Ca đắc đạo danh dương khắp trần
  Tu một thuở cứu thân vĩnh-kiếp
  Độ được ḿnh c̣n vớt mẹ cha
  Thuyền to một chiếc sắm ra
  Tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi
  Dấu Phật Tổ đă ghi rỏ lắm
  Chơn chúng sanh cần bám đi theo
  Muốn tu đừng có sợ nghèo
  Muốn thành Phật chớ nên đeo ḷng tà
  Muôn việc đă nhiểm qua khó bỏ
  Cố bỏ đi dù có mất công
  Ban sơ khó tịnh được ḷng
  Nhưng đừng thối chí cuối cùng sẻ nên
  Học Đạo lớn phải bền chí cả
  Muốn quả cao cần có công dày
  Thích Ca chứng quả Như-Lai
  Cũng nhờ chí cả, công dày mà nên
  Phật thành được, chúng sanh thành được
  Thánh với phàm chỉ một bổn-lai
  Khác nhau kẻ tỉnh, người say
  Chớ ai th́ cũng Như-Lai đủ h́nh
  Tội chính bởi tại ḿnh gây tội
  Mê cũng do ḿnh gội hết mê
  Phật đi, Phật biết đường về
  Ḿnh đi, ḿnh lạc ngu mê tại ḿnh
  Kẻ bị cảnh sanh t́nh phàm tục
  Người cố tâm sanh cuộc hồng-trần
  Càng mê, càng bước xa dần
  Càng gây nghiệp-chướng, càng đần-độn lung
  Biết ác mộng, phải bừng tỉnh dậy
  Thấy lầm đường th́ chạy mau ra
  Nếu tâm c̣n chút dần dà
  Mộng sầu thêm nặng, lầm xa càng nhiều
  Tu phải tỉnh là điều trước hết
  Học phải hành là việc đầu tiên
  Ham chơi nên mới thành ghiền
  Tự ḷng trói buộc, tự nguyền gở ra
  Lẻ siêu đọa Phật đà chỉ dạy
  Nghiệp dử lành người phải tự lo
  Tự ḿnh ăn mới được no
  Bắt người khác thế ăn cho th́ lầm
  Thiếu hạnh phải tự làm lấy hạnh
  Chưa biết tu, tự tánh lo tu
  Chuyển thân từ sấu hóa cù
  Ḿnh không tu được, ai tu cho ḿnh?
  Người với con đồng sinh cỏi tạm
  Con với người đă nặng nhơn duyên
  Con thiền rán độ người thiền
  Bỏ người đi xuống, ḿnh lên sao đành
  Học Phật phải rộng t́nh tế-độ
  Nói pháp cần phá bỏ chấp tâm
  Phật riêng tế-độ Phật lầm
  Pháp c̣n có sự chấp tâm pháp tà
  Mẹ nuôi con xót xa chẳng nệ
  Phật độ người đâu kệ công lao
  Hai tâm hồn rất giống nhau
  Mẹ giàu t́nh cảm, Phật giàu từ-bi
  T́nh yêu con đem đi yêu chúng
  Tánh lo tự để dụng lo công
  Tất nhiên cùng Phật một ḷng
  Tội không thể có, mê không thể c̣n
  Mẹ ăn chi cho con ăn nấy
  Phật thành mong vạn loại đều thành
  Ḷng nguyền độ tử, độ sanh
  T́nh đời đâu sánh kịp t́nh từ-bi
  Mẹ yêu con quản chi đẻ chửa
  Phật thương người đâu xá tử sanh
  Niết-Bàn là chốn an lành
  Lâm phàm độ chúng không đành ngồi yên
  Người tưởng Phật muôn thiên có một
  Phật nhớ người giờ phút không quên
  Khi nghe có tiếng khóc rên
  Th́ ḷng Phật tợ như tên bắn vào
  Thời mạt-pháp tà cao hơn chánh
  Buổi hạ nguơn ít Thánh nhiều phàm
  Cho nên nạn ách bao hàm
  Mắt từ-bi thấy, đâu cam ngồi nh́n
  Cậy sức mạnh chúng-sinh gây họa
  Ỷ tài cao thiên hạ khởi binh
  Giết người, người giết lại ḿnh
  Càng xem càng bắt động t́nh từ-bi
  Quá thông-thái, người khi Trời Phật
  Lắm văn-minh, chúng miệt huyền-cơ
  Khi Trời, Trời phạt bất ngờ
  Miệt huyền-cơ, bị huyền-cơ trị-trừng

  Last edited by lamthien; 09-18-2010 at 11:07 PM.

 2. #2
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (Tiếp theo)


  Triệu ức năm qua từng thế đó

  Chẳng phải là mới có đây đâu

  Tiêu tan trên mặt địa cầu

  Muôn lần rồi chớ phải đâu một lần

  Núi nổ, khắp xa gần đều cháy

  Nước tràn đầy, khôn dại cũng trôi

  Tranh đ̣i mỗi một lần bôi

  Cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu

  Cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến

  Lấy đá to mà liệng trứng gà

  Chúng sanh thử tưởng-tượng ra

  Kiến kia sống chết, trứng gà nát không?

  Kỳ đại-hạn cũng đồng cảnh ấy

  Khi tẩy trần trông thấy hải kinh

  Thây bèo xác bọt linh-đinh

  Diều tha, quạ xé chúng-sinh tử nàn

  Trời héo mặt, gà vàng cũng vắng

  Đất châu mày, thỏ trắng bặt tin

  Nh́n vào đại nạn chúng-sinh

  Quỉ thần c̣n phải thất-kinh vía hồn

  Thật ra việc sanh-tồn kỳ chót

  Tài không hơn nơi đức ở con

  Đức tuy không thấy mà c̣n

  Tài coi rần-rộ mà ṃn như cưa

  Cọp với beo tranh đua oai-dũng

  Bại nát ḿnh, thắng cũng trần thân

  Người tám lượng, kẻ nửa cân

  Chung qui ai cũng rả thân tiêu hồn

  Kẻ tự cho rằng khôn mà dại

  Người bị coi là dại lại khôn

  Tài tiêu c̣n đức th́ tồn

  Đó là chung-kết của môn đấu trần

  Cuộc thắng bại phải cân nhắc kỹ

  Nẽo tồn vong cần nghĩ suy rành

  Phải mau bỏ dử về lành

  Dù không tôn-giáo cũng hành thiện-lương

  Lành chẳng khác buồm trương thuận gió

  Dử như là chấu nhỏ chống xe

  Tu hành việc cả rán nghe

  Đời nầy hung dử chỉ là giết thân

  Con ơi! mặc người xưng tài sức

  Phần con nên chủ đức là hơn

  Đức sau trước cũng v́ nhơn

  Tài thường trước, đức sau thân là nhiều

  Tài không đức chỉ chiêu khổ họa

  Đức không tài chỉ gá tai ương

  Tài thêm có đức đồng tương

  Khác nào rồng được mây vương lấy ḿnh

  Có tôn-giáo phải ǵn chánh-đạo

  Không thần-quyền cũng tạo hiếu-trung

  Ở ăn đạo nghĩa bất tùng

  Khác nào cá nọ mà chung vào lờ

  Mỗi việc ác, mỗi tờ giấy nợ

  Thân nay chưa th́ đợi thân sau

  Vay bao th́ trả cũng bao

  Xưa nay nhân-quả luật nào nễ ai

  Thời mạt-pháp trả vay rất chóng

  Kỳ hạ-nguơn chết sống lẹ thay

  Đời xưa trả báo th́ chầy

  Đời nay trả báo một giây nhản tiền

  Tiên quá bước huờn nguyên trần-tục

  Thánh lộn đường giây phút phàm-phu

  Tu hay là chẳng có tu

  Bề ngoài không kể, chỉ thu tâm-hồn

  Tâm giác được, phàm nhơn hóa Thánh

  Tánh mê c̣n, Tiên dính hồng-trần

  Thăng-trầm tự xử lấy thân

  Lấy câu nhân-quả định thân khỏi lầm

  Tự xét ḿnh khởi tâm thiện ác

  Tự xét ḿnh tạo-tác hung hiền

  Khỏi cần hỏi ư Thần Tiên

  Tự ḿnh cũng biết nghiệp-duyên thế nào

 3. #3
  Join Date
  Oct 2008
  Posts
  173
  Thanks
  0
  Thanked 36 Times in 26 Posts

  Default

  NAM MO A DI DA PHAT
  Men chao Lam Thien
  Đường Giải Thoát là 1trong mười 17 phẩm của quyển "HIỂN ĐẠO" do ngài Thanh Sĩ sáng tác
  Cỏ Dại cũng tâm đắc nhiều lời dạy trong những phẩm kinh của ngài .Cỏ dại cảm ơn và rất hoan hỷ , nếu có thời gian LT post những phẩm kế tiếp . Mến chúc LT luôn tin tấn an lạc nha .

  Cỏ Dại

 4. The Following User Says Thank You to CO DAI For This Useful Post:

  lamthien (09-23-2010)

 5. #4
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  cảm ơn Cỏ Dại đă đến đây và cho lời đóng góp, Lam Thiên sẽ tranh thủ post hết, mếm chúc CD tối chủ nhật ấm áp zà thật an lành A DI ĐÀ PHẬT
  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (Tiếp theo)


  Ăn chanh muốn ngọt ngào không được
  Làm dử mong có phước khó thay
  Một cùng với một là hai
  Trồng chi hưởng nấy xưa nay không lầm
  Con thương chúng khóc thầm đ̣i bửa
  Phật nh́n đời bắt ứa ḷng vàng
  Mười người hết chín người gian
  Ngoài đời đă chán c̣n loan trong chùa
  Đạo-đức chỉ là khua ngoài miệng
  Tu hành không một chuyện trong ḷng
  Kệ kinh học nói cho thông
  Khác nào con két nhái ông chủ nhà
  Nói thông-thái kể ra sao hết
  Làm trái ngang chẳng việc nào xong
  Đáng thương cho kẻ tốt ḷng
  Bị người lừa gạt mà không biết ǵ
  Đến như Phật từ-bi vô hạn
  Cũng bị người giả dạng tăng-ni
  Làm cho sanh-chúng ngờ nghi
  Cửa thiền vắng bóng, đạo ngh́ lăng tâm
  Con ơi! Đạo thậm-thâm vi-diệu
  Chúng luống công khuấy nhiễu không tan
  Chỉ thương cho khách trần-gian
  Bị ḷng ngờ-vực chận đàng từ-bi
  Long-Hoa vốn kỳ thi công-đức
  Hạ-Nguơn là chính lúc chọn lừa
  Lành th́ làm, dử nên chừa
  Thiện tồn, ác thất, Thiên-Cơ định rồi
  Núi cao vút bổng trôi thành biển
  Biển sâu ḥm lại biến non cao
  Ruộng khô tức khắc sông hào
  Sông hào nháy mắt biến vào rừng sâu
  Cuộc thay đổi lời đâu nói cạn
  Cơ nhiệm-mầu biết dặn sao cùng
  Từ-bi với kẻ hiếu-trung
  An tâm nhờ Phật hộ tùng ngày đêm
  Dử rán bỏ, chớ thêm việc dử
  Lành nên làm thêm sự hiền lành
  Tồn-sanh sẻ được trường-sanh
  Thượng-nguơn trở lại thái-b́nh an vui
  Con ơi! Khi thắm mùi đạo-hạnh
  Như rồng kia thêm cánh nhẹ bay
  Đời thay ḿnh chẳng hề thay
  Cùng chơn Bồ-tát, Như-Lai đồng thiền
  Mau thành bởi lành duyên kiếp trước
  Sớm nên do chưởng-phước hiện nay
  Cố công lượm lặt một ngày
  Được nhiều hơn kẻ bỏ hoài suốt năm
  Last edited by lamthien; 11-02-2010 at 07:22 AM.

 6. The Following User Says Thank You to lamthien For This Useful Post:

  Hoa Sơn (09-20-2010)

 7. #5
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)

  Trước không biết sau tầm sẻ rỏ
  Xưa chẳng tu, nay ngộ th́ thành
  Dử xưa, nhưng hiện nay lành
  Lành c̣n, chớ dử tan tành c̣n chi
  Xưa lành nhưng nay th́ làm dử
  Dử c̣n ra, lành sự đâu c̣n
  Khác nào nhà mới son son
  Châm dầu đốt rụi chỉ c̣n đống than
  Lành rán làm, lành toàn chung-thỉ
  Dử chớ theo, dử chí cùng đường
  Dử lành vốn ở tâm-vương
  Chủ tâm chớ để vào đường ngục-môn
  Hồn chủ xác là tồn tại măi
  Xác chủ hồn là hoại diệt luôn
  Ch́u theo sở-dục ngông-cuồng
  Chỉ mau hủy kiếp vô-thường ích chi
  Lấy thần-trí chỉ-huy thể xác
  Thể xác không dẩn dắt đường tà
  Học theo gương Phật Thích-Ca
  Lấy thần trí đạo thắng qua dục trần
  Đời tàn lại nhằm cơ hoại diệt
  Kiếp tạm c̣n gặp dịp sảy sàng
  Mười phần hết chín phần tan
  Một phần c̣n lại toàn vàng với châu
  Không cánh mà bay đâu cũng tới
  Ngồi một nơi thế-giới xem cùng
  Giả, chơn lắm sự lạ lùng
  Phật ma khó biết rối tung loài người
  Quá vật-chất bị đời ám ảnh
  Yếu tinh-thần bị cảnh cuốn lôi
  Chung qui chẳng việc nào rồi
  Chỉ làm đau khổ cho đời nhiều hơn
  Rán mở trí để cân giả thiệt
  Nhờ b́nh tâm xét việc chánh tà
  Đời nhiều khôn khéo quỉ ma
  Đụng đâu tin đó th́ là lầm to
  Học khôn quỉ thường lo việc quỉ
  Dựa tánh phàm chỉ nghĩ thân phàm
  Bảo thân phàm đủ cách làm
  Làm theo khôn quỉ, thân phàm mau tiêu
  Được giải-thoát là điều hơn hết
  C̣n luân-hồi phải chết chóc luôn
  Luống công bọt nước đóng khuôn
  Giả thân kết cuộc cũng huờn giả thân
  Last edited by lamthien; 11-02-2010 at 07:21 AM.

 8. #6
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)


  Phải tỏ ngộ, đường trần mới dứt
  Được hết mê, bến tục mới rời
  Mê là gốc khổ con ơi!
  C̣n mê, thiên hạ chưa thời nào vui.
  Bởi mê mới làm tôi thị-dục
  Nếu ngộ đâu tùng-phục ḷng tà
  Dục, tà đều hại người ta
  Dục là thống-khổ, tà là trầm-luân
  Dục thường v́ xác thân khởi xướng
  Tà thường v́ vọng-tưởng gây ra
  Cả hai đều thứ mắt loà
  Lợi gần th́ thấy, hại xa không tường
  Gần dứt thở trên giường chưa biết
  Bảo vợ con nối tiếp đường lầm
  V́ t́nh mà thọ cảm tâm
  Vợ con rồi cũng lũi lầm theo luôn
  Nghiệp cha mới vừa buông, con bắt
  Hết cháu rồi kế chắt nối truyền
  Cứ như thế đó lưu-liên
  Gây nên một khối thảm duyên nhiều đời
  Cha mẹ chết con rơi nước mắt
  Con chết th́ cháu chắt khóc ṛng
  Vợ th́ chan-chứa v́ chồng
  Chồng th́ v́ vợ đôi gịng lệ rơi
  Nước mắt ấy từ đời vô-thỉ
  Bốn biển to đem ví không bằng
  Sanh-ly, tử-biệt vô ngần
  Giây oan đáng sợ, nợ trần đáng ghê
  Vạn sự bởi ma mê dẩn lối
  Trăm việc do quỉ tối cầm đầu
  Giác xong, mê nọ c̣n đâu?
  Ngộ rồi lối ấy bị thâu mất liền
  Trong tâm khởi dử hiền phải biết
  Lấy trí phân hư thiệt cho rành
  Nếu điều tà niệm c̣n sanh
  Tự ḿnh trừng-trị tảo-thanh ḷng ḿnh
  Hành đạo phải tự tin đầy đủ
  Tham thiền cần tự chủ hoàn-toàn
  Vọng trần vừa mới thoáng ngang
  Chận ngay chớ để lan tràn trong Tâm
  Chừng nào cảnh hết làm Tâm loạn
  Khi ấy Tâm đă đoạn cảnh trần
  Chánh tà đều được minh-phân
  Nhưng đừng để tánh ngă-nhân chen vào
  Tâm, cảnh chẳng c̣n màu hổn-độn
  Tà, chánh không xáo-trộn trong ḷng
  Như là vật với Hư Không
  Tự nhiên ánh-sáng đại-đồng bừng ra

 9. #7
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)


  Con ơi! Phật Thích-Ca đắc-đạo
  Bị ma-vương khảo-đảo lắm lần
  Nếu Tâm c̣n chút vọng-trần
  Tất không đạt được quả phần Như-Lai
  Ngồi niệm Phật th́ ai cũng niệm
  Nhứt Tâm, không xao-xuyến ít người
  Tâm như chong chóng giửa Trời
  Phật th́ một niệm, c̣n mười niệm ma
  Các việc xấu nhớ ra trước nhứt
  Kế tay chân buồn bực mỏi mê
  Rồi ma buồn ngũ chạy về
  Phật quên niệm đến, khói mê phủ vào
  Không cần hỏi Ông nào cũng biết
  Niệm thế bao giờ Phật chứng cho?
  Khác nào nồi gạo mới vo
  Bắt lên nhắc xuống bao giờ chín cơm?
  Mục đích việc sớm hôm niệm Phật
  Là để cho chấm dứt niệm tà
  Chỉ c̣n một niệm Di-Đà
  Để nhờ Phật rước sang qua Liên-Đài
  Có thật cảm Phật Ngài mới ứng
  Niệm lơ là Phật chứng vào đâu
  Ví người đă rớt sông sâu
  Không cần kêu cứu, ai hầu cứu cho?
  Niệm Phật chẳng béo no chi Phật
  Phật cũng không mong nhắc đến tên
  Chúng sanh muốn Phật vớt lên
  Cho nên mới tưởng niệm tên Phật Ngài
  Phật nguyện độ muôn loài thoát khổ
  Nd6n khi nghe ai có lời xin
  Phật thêm động tấm bi t́nh
  Như là mẹ thấy con ḿnh lâm tai
  Phật nhứt định không sai lời nguyện
  Nhưng chúng sanh phải niệm chí-thành
  Chỉ là một niệm trọn lành
  Cũng là được Phật thân-hành đến nơi
  Hoặc chẳng niệm một lời chi cả
  Nhưng thường hay có dạ từ-bi
  Trần ai chẳng nhiểm vật ǵ
  Cũng là được Phật hộ-tŕ ngày đêm
  Người tự độ cầu thêm Phật độ
  Như nước xuôi lại gió thuận ch́u
  Đường về chóng biết bao nhiêu
  Được hai sức độ mau siêu phàm-trần
  Tuy có được tinh-thần bác-ái
  Cũng nhớ nên tưởng vái Di-Đà
  Kỳ nầy Phật ấy ghé qua
  Rước về Cực-Lạc ngồi Ṭa Kim-Liên
  Cỏi ấy chẳng năo-phiền đau khổ
  Tuổi sống lâu vô số vô biên
  Muốn chi th́ được có liền
  Thân người nào cũng bằng sen hóa thành
  Cỏi ấy vốn trọn lành, trọn tốt
  Cỏi ấy không ai chết, ai già
  Thường ngày có đức Di-Đà
  Dùng thần-thông hoá hiện ra muôn h́nh
  Người nào cũng quanh ḿnh đều sáng
  Ai cũng đều viên-măn thần-thông
  Đường xa muôn dặm Tây Đông
  Nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ
  Người cỏi ấy thường trưa mỗi bửa
  Đi cúng dường Phật ở khắp nơi
  Đi về trong buổi ngọ thời
  Người nào cũng muốn thỉn lời Như-Lai
  Nên ai cũng đồng giai Bồ-Tá
  Không người nào sa-lạc phàm-phu
  Hạ-Nguơn kẻ phát tâm tu
  Cầu về Cực-Lạc là đầu nhập môn
  Cỏi ấy vốn người thân-thiện cả
  Ai muốn sang phải dạ lương-hiền
  Cỏi sen người phải như sen
  Gần bùn mà chẳng ố hoen mùi bùn
  Cỏi lành kẻ dử hung khó bước
  Phật từ-bi chẳng rước bất lương
  Muốn về Cực-Lạc Tây-Phương
  Các điều hung dử chớ vương điều nào

 10. #8
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)


  Lá già th́ trước sau cũng đổ
  Để lá non thay nở nên cành
  Hết đời trược, kế đời thanh
  Luật đào-thải ấy đă dành từ lâu
  Thuở xưa quả địa-cầu rất tốt
  Đất bằng vàng, thảo-mộc bằng châu
  Người nào cũng dung nghi tốt đẹp
  Ai cũng đều hiền-đức thông-minh
  Nhỏ lần cho đến hiện t́nh
  Ḷng người hoá xấu, địa h́nh quá dơ
  Đến lúc phải ban sơ lập lại
  Khó tránh ngày có đại biến đi
  Chính là cũng một cuộc thi
  Ai rơi ai đậu trong kỳ này đây
  Đức Tiếp-dẩn kỳ này cũng tới
  Rước hiền-nhơn thế-giới Ta-Bà
  Đem về Cực-Lạc Di-Đà
  Dứt đường sanh-tử, lánh xa hồng-trần
  Bá tánh nhớ tu thân, lập hạnh
  Nữ nam cần cải chánh trừ tà
  Loc lừa trận ấy nổi ra
  Có Thần che chở cho qua tai nàn
  Thiếu đạo-đức sắt gang cũng chảy
  Thật hiền lành bới cạy không trôi
  Luật kia đă định sẳn rồi
  Lành thời tồn tại, dử thời tiêu-tan
  Ng̣i pháo đốt tất vang tiếng nổ
  Họa gây ra th́ khổ hại thân
  Cũng nên xét kỹ xa gần
  Cho hồn khỏi đọa, cho thân khỏi đày
  Hồn bị đọa, khó khai ngộ được
  Thân bị đày khó vượt lao lung
  Dẩn nhau đi tới đường cùng
  Thân tṛng thêm tội, hồn tṛng thêm mê
  Thê thảm rồi, kế thê thảm tới
  Ma củ đi, ma mới hiện vào
  Lúc nào biển cũng sóng xao
  Chúng sanh chẳng có lúc nào đứng yên
  Phần lớn bị bạc tiền mờ trí
  Ít ai mà chủ-trị được tâm
  Nghèo th́ bị bạc làm câm
  Giàu th́ bị của giam cầm chung thân
  Xưa nay chốn hồng-trần như thế
  Hơn thua nhau chỉ kể đồng tiền
  Gịng đời xuôi ngược đảo-điên
  Đều do cái thứ bạc tiền mà ra
  Thứ tiền bạc người ta tạo nó
  Rồi người ta lại khổ v́ tiền
  Không tiền, nói phải cũng điên
  Có tiền nói quấy cũng thiên người ừ
  Trâu ḅ th́ bị người xỏ mủi
  Người bị tiền bạc cởi trên lưng
  Trâu ḅ chỉ khổ xác thân
  Người th́ xác thịt, tinh-thần khổ luôn
  Khổ đến chết không buông được nó
  Mà nhiều người lấy đó làm vinh
  Tiền xem trọng, nghĩa xem khinh
  Ngày nay thế-giới chỉ tin đồng tiền
  Last edited by lamthien; 11-02-2010 at 07:13 AM.

 11. #9
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ


  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)


  Tiền là bạc không yên một chổ
  Nay tay nầy, mai ở tay kia
  Người thường v́ nó rẻ chia
  Gây ra đổ máu đầm-đià khắp nơi
  Chủ được nó là đời hạnh-phúc
  Nó chủ ḿnh là mất tự do
  Làm ra để giúp để cho
  Chớ gom góp để bo bo giử đời
  Đem giúp đở cho người chẳng mất
  Cứ bo bo giử cất không c̣n
  Vật ṃn biết dụng không ṃn
  Tiền đừng nên bạc nên tṛn nghĩa ân
  Ham tiền, bị hư thân lắm kẻ
  Mến bạc, nhiều người nhẹ giá danh
  Gái th́ bán mất tiết-trinh
  Trai th́ trộm cướp hoặc sanh gian hùng
  Thân cho mấy khi ḷng mến bạc
  T́nh thân kia cũng nát như tương
  Tự ḿnh bóp chết t́nh thương
  Mà không sáng mắt bởi vương bạc tiền
  Tiều dùng đúng, tiền hiền như Phật
  Bạc xài lầm, bạc ác hơn ma
  Phật ma cũng tại người ta
  Chớ tiền bạc nó vốn là vô-tri
  Nhiều tiền kiếp Mâu-Ni giàu có
  Bạc tiền đâu làm khổ được Ông
  Mà là nhờ có tiền đồng
  Giúp Ông bố-thí khắp trong dân làng
  Đó là một trong ngàn công-đức
  Phật Thích-Ca chứa chất từ xưa
  Dùng tiền như hạn cho mưa
  Biển non đo cũng chẳng vừa đại ân
  Phật xưa cũng xác trần cỏi tạm
  Ngài cũng t́nh cũng cảm như ai
  Thế mà Ngài chứng Như-Lai
  Nhờ ḷng bố-thí, nhờ hay nhân-từ
  Phật làm thế, nay người cũng thế
  Tất nhiên là ngồi kế Phật Ngài
  Nhớ câu trọng nhgĩa hơn tài
  Tiền tài chớ để nó sai khiến ḿnh
  Ai có của bỉ khinh cũng mặc
  Đừng v́ tiền gay gắt với ai
  Có ra th́ đở xây xài
  Không th́ nhịn chịu chớ cay đắng ḷng
  Nghèo nhớ giử ḷng trong dạ sạch
  Giàu đừng quên bố đức thi ân
  Nên cho kẻ khác lây phần ấm no
  Được như vậy, được kho công-đức
  Sống đời đâu khổ cực v́ đời
  Trong tâm thường được thảnh thơi
  Tuy trong cỏi tục mà đời Thần Tiên
  Tiên với tục dính liền mặt trái
  Để vậy phàm, lộn lại là Tiên
  Cũng thời xữ-dụng đồng tiền
  Người lo quần chúng, kẻ riêng lo ḿnh
  Lo quần chúng là t́nh Tiên Phật
  Lo riêng ḿnh là chất phàm nhân
  T́nh Tiên Phật hết trầm-luân
  Chất phàm nhân tất c̣n thân luân-hồi
  Phật phàm có thế thôi đâu khó
  Làm hay không việc đó tại người
  Người đâu bóng đó không rời
  Ngoái đầu ngó lại mặt trời thấy ngay
  Xưa ma đó, bổng nay Phật đó
  Cây với thuyền nào có xa nhau
  Khéo tay moi móc ghép vào
  Th́ cây nên được thuyền tàu khó chi
  Chúng sanh chớ bỏ đi tự lực
  Mọi người nên lấy sức của ḿnh
  Phàm t́nh đổi lại Thánh t́nh
  Tự ḿnh sửa lấy ḷng ḿnh hơn ai
  Chớ ỷ lại kẻ ngoài cứu vớt
  Phải tự ḿnh t́m cách thoát ly
  Thật tâm tự độ ḿnh đi
  Tự nhiên có Phật hộ-tŕ khỏi lo
  Không tự độ muốn cho Phật độ
  Khác nào như đất bỏ không trồng
  Ví dù mưa xuống ngập đồng
  Trái bông cũng chớ có ḥng sanh ra


  Last edited by lamthien; 11-02-2010 at 07:17 AM.

 12. #10
  Join Date
  Aug 2010
  Posts
  37
  Thanks
  12
  Thanked 10 Times in 9 Posts

  Default Đường giải thoát-Thanh Sĩ

  ĐƯỜNG GIẢI THOÁT-Thanh Sĩ
  (tiếp theo)


  Biết tự trị tức là tự độ

  Làm lành, c̣n dử, bỏ không làm
  Dù cho ḷng rất muốn ham
  Nếu là việc quấy cũng cam nhịn chừa
  Muốn th́ cứ làm bừa không xét
  Trong mười điều hỏng bét chín điều
  Muốn điều lành chẳng bấy nhiêu
  Muốn điều hung dử lại nhiều gấp mươi
  Cho nên mỗi một điều muốn nói
  Hoặc trước khi muốn khởi việc làm
  Phải cần hỏi lại lương tâm
  Xét coi việc có lổi lầm hay không
  Gặp việc khó thấy ḷng bối rối
  Riêng ḿnh không hiểu giả hiểu chơn
  Nên t́m hiểu bậc hiền nhân
  Chớ nên nhắm mắt đưa chân đi càn
  Lỗi với người khó toan chuộc tội
  Lỗi với ḿnh sửa cải dễ đâu
  Lỗi thân, thân chịu dải dầu
  Lỗi ḷng, ḷng chịu âu sầu mê man
  Thân lao khổ, bất an ḷng dạ
  Ḷng âu-sầu, thân thể ṃn hao
  Không âu-sầu, chẳng khổ lao
  Ḷng đừng để một phút nào rời thân
  Phải tu luyện, tinh-thần sáng-suốt
  Cần dưỡng-nuôi, hạnh-phúc đủ đầy
  Cây cong uốn măi cũng ngay
  Người hư thế mấy, sửa hoài cũng nên
  Học hỏi vốn là nền trí-thức
  Sách kinh là cái nút tâm-linh
  Cần học hỏi, đọc sách kinh
  Giúp cho sức hiểu của ḿnh rộng ra
  Lành kém trí như nhà thiếu cửa
  Hiền mà ngu như ngựa cái mù
  Hiền minh chớ để hiền ngu
  Lành th́ lành trí, chớ tu suông lành
  Tu có hành, giá danh châu báu
  Tu không hành tiếng nhạo đá chai
  Tu hành cần được cả hai
  Trong hai thiếu một chẳng xài vào đâu
  Chớ học nói ít câu hán-tự
  Tự cho ḿnh hay chử là lầm
  Chữ đâu nghĩa đó cho thâm
  Chử không hiểu nghĩa như câm khác nào
  Đức không tài như dầu thiếu lửa
  Tài thiếu đức tợ ngựa không cương
  Đức tài có đủ hai phương
  Lửa dầu gồm đủ, ngựa cương sẳn sàng

Similar Threads

 1. Thoát Ṿng Khổ Đau
  By Thanh_Thao in forum :: Vườn Thơ Văn Phật Giáo ::
  Replies: 1
  Last Post: 06-06-2011, 06:06 PM
 2. THOÁT V̉NG TỤC LỤY - H.T. Thích Quảng Độ
  By Nhỏ Xí Xọn in forum Trúc Lâm
  Replies: 18
  Last Post: 10-06-2007, 11:25 AM
 3. Khả Năng của thơ Đường Luật
  By VNN in forum :: Biên Khảo ::
  Replies: 1
  Last Post: 08-10-2007, 06:39 PM
 4. Anh là tất cả của đời em
  By Nhỏ Xí Xọn in forum Nam Nữ Tâm Sự
  Replies: 19
  Last Post: 06-06-2007, 10:15 PM

Tags for this Thread

Bookmarks

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •