PDA

View Full Version : Amazon One Day SaleLovetocook
03-16-2008, 11:59 AM
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=590 align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top><TABLE height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left width=580><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top>Dear Amazon.com Customer, </TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=10></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top>As someone who has purchased kitchen or home products from Amazon.com, you might like to know about our One-Day Sale on March 17. You'll save up to 70% on more than 400 products, including small appliances, cookware, tableware, bedding, pet supplies, and other essentials for your home. </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=10></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=10></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD width="100%"><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" background=http://images.amazon.com/images/G/01/marketing/automated_email/2006/master/curve-subnav_590.gif><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=1><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD height=25>Find These and Other Great Deals on March 17 </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top width=1 bgColor=#dddddd>http://images.amazon.com/images/G/01/stw/img/spacer.gif </TD><TD align=middle><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=5></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=5><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top align=left><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=2></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle>Small Appliances (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=ABxtLj8xjAqAjnZ2P4zfzj26LEkA&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref%3Dpe_24370_8436000_as_txt_1/?plgroup%3D1%26docId%3D1000205921) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle>Cookware & Bakeware (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=8p05rb9JmlDCXpUFh0ASiMyo0eoA&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref%3Dpe_24370_8436000_as_txt_2/?plgroup%3D2%26docId%3D1000205921) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=top width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD vAlign=top align=middle>Cook's Tools & Cutlery (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=vOhiZApeHB5I5At5iK62OphZfswA&T=C&U=http://www.amazon.com/gp/feature.html/ref%3Dpe_24370_8436000_as_txt_3/?plgroup%3D3%26docId%3D1000205921) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=center width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>http://ec2.images-amazon.com/images/P/B000QJ0G0Y.01.MZZZZZZZ.jpg (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=Z51yPZLrZyb4ZiKtwh2ZKcSb85oA&T=C&U=http://www.amazon.com/KitchenAid-KSM50HDBK-Heavy-Duty-10-Speed-Imperial/dp/B000QJ0G0Y/ref%3Dpe_24370_8436000_as_img_1/) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=center width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>http://ec2.images-amazon.com/images/P/B000HTW7NW.01.MZZZZZZZ.jpg (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=Wlv8AwSWUWmOAJT1R8SE5LzUu2sA&T=C&U=http://www.amazon.com/Rachael-Ray-10-Piece-Hard-Anodized-Cookware/dp/B000HTW7NW/ref%3Dpe_24370_8436000_as_img_2/) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" vAlign=center width=190><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 align=center border=0><TBODY><TR><TD align=middle>http://ec2.images-amazon.com/images/P/B0009R59FU.01.MZZZZZZZ.jpg (http://www.amazon.com/gp/r.html?R=IFB0CFFW7UDY&C=3FTTWMLN3YM2&H=rItLpMXSAWnVzsUeHtM99JTv4XgA&T=C&U=http://www.amazon.com/8-Piece-Silicon-Spatula-Stainless-Steel-Canister/dp/B0009R59FU/ref%3Dpe_24370_8436000_as_img_3/) </TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR><TR><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=15><TBODY><TR><TD height=0></TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR><TD height=20></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

quehuong
03-16-2008, 12:18 PM
Tui thay mặt Amazon tặng cho cha nụi cook của tui nè :medal3: :medal3: :medal3: :luf:

kate
03-16-2008, 01:04 PM
ha ha...chi cook đươc tăng huy chương quàng cáo cho amazon hả? :)..nói chứ bên Mỹ cái ǵ cũng rẻ hơn so với Anh rất nhiều..thấy may KA bên Mỹ bán có 200 $ vây chứ hôm qua ḿnh t́m hết qua net rồi máy KA bên đây rẻ nhất cũng là gần 500 $...vừa đắt lai vừa hiếm nữa...:(

Nhă Uyên
03-16-2008, 02:49 PM
Đồ chơi nh́n đă quá chị Cook , nhưng đâu có cái nào bớt tới 70 % đâu?

crazymom
03-16-2008, 06:04 PM
Cám ơn chị cook, ngày mai em vô canh me trong amazon :D.

NY, ngày mai sale mới bắt đầu sis.

tocdai
03-16-2008, 08:12 PM
Hi sis LTC ,

Cái máy này bên em đang bán $699 AUD, hổng sale đồng nào đó.

Lovetocook
03-16-2008, 08:20 PM
TD và Kate, cái KA ở ngoại quốc đắt lắm, Ltc mua ở đây gửi về Pháp cho bà chị cộng cả tiền cái tranformer cũng vẫn rẻ hơn nhiều

NU :D

tocdai
03-16-2008, 08:30 PM
Hông hiểu sao mắc vậy đó chị , mà chỉ có bán ở trong mấy department store lớn thôi , em đang mơ một cái mà chờ hoài nó chưa sale , ox em th́ cứ nói thích th́ mua...đáng lẽ em cũng mua rồi mà từ khi lên net chơi , thấy mấy sis mua chưa tới $300 nên em thấy tức tức chưa mua , vài hôm Easter họ sẽ sale mà chắc cũng 10% thôi.

Hello_Kitty
03-17-2008, 07:37 AM
chị CM and LTC, cái ni sale xuống c̣n $189, có nên mua không?

http://www.amazon.com/Remanufactured-KitchenAid-RKV25G0XER-Professional-5-Quart/dp/B000B67EXY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=home-garden&qid=1205764530&sr=8-19

kate
03-17-2008, 07:42 AM
cái máy xay thit nó hành em điên cả người chi cook ui....mua cái máy này thấy 1000wts chắc khoẻ xay thit đươc vây mà loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa xay đươc..ở VN có máy KA không chi cook? em sắp về VN nếu có chắc em ring i cái về...đang đinh làm ḅ viên kiểu này chắc phải chờ OX về check xem tai sao??? :(

quehuong
03-17-2008, 08:06 AM
cái máy xay thit nó hành em điên cả người chi cook ui....mua cái máy này thấy 1000wts chắc khoẻ xay thit đươc vây mà loay hoay cả buổi sáng vẫn chưa xay đươc..ở VN có máy KA không chi cook? em sắp về VN nếu có chắc em ring i cái về...đang đinh làm ḅ viên kiểu này chắc phải chờ OX về check xem tai sao??? :(

đồ nhà bếp của VN hông có rẻ đâu :o mà xách qua cũng coi chừng tụi hải quan nó làm khó đó. C̣n guaranteed của nó th́ thấy mà ghê, lúc mua th́ ok, lúc d́a nhà có chuyện ǵ th́ cũng khó mà nói lại nó đó :o

kate
03-17-2008, 02:50 PM
QH ui , K cũng nghĩ như sis vây...ox vừa order cho ḿnh rồi mua cái này bảo đảm 12 năm..cái vu máy xay thit này hành ḿnh cả ngày nay...hy vong vài ngày nữa có máy làm chả accord tiếp..hihi

Chi LTC , QH thấy loai máy này xài đươc không? bên đây h́nh như máy chỉ dùng cho fruit hay là loai mềm nêm n khi ḿnh xay thit là cháy máy liền.. Loai này OX đă coi kỹ rồi nói là khoẻ xài cho thit đươc.:

http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_ss_kh/202-5400755-4795047?url=search-alias%3Dkitchen&field-keywords=Magimix+4200+food+processor+in+white&Go.x=11&Go.y=9&Go=Go

crazymom
03-17-2008, 03:38 PM
Kitty, chờ đi chị nghĩ nó sẽ xuống nửa đó.


chị CM and LTC, cái ni sale xuống c̣n $189, có nên mua không?

http://www.amazon.com/Remanufactured-KitchenAid-RKV25G0XER-Professional-5-Quart/dp/B000B67EXY/ref=sr_1_19?ie=UTF8&s=home-garden&qid=1205764530&sr=8-19

quehuong
03-17-2008, 03:48 PM
QH ui , K cũng nghĩ như sis vây...ox vừa order cho ḿnh rồi mua cái này bảo đảm 12 năm..cái vu máy xay thit này hành ḿnh cả ngày nay...hy vong vài ngày nữa có máy làm chả accord tiếp..hihi

Chi LTC , QH thấy loai máy này xài đươc không? bên đây h́nh như máy chỉ dùng cho fruit hay là loai mềm nêm n khi ḿnh xay thit là cháy máy liền.. Loai này OX đă coi kỹ rồi nói là khoẻ xài cho thit đươc.:

http://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_ss_kh/202-5400755-4795047?url=search-alias%3Dkitchen&field-keywords=Magimix+4200+food+processor+in+white&Go.x=11&Go.y=9&Go=Go

hè hè cái máy đó th́ kate phải hỏi cha nụi cooook thui, chớ cái máy food processor th́ tui mua 2 năm rồi, vẫn gooood như thường :D tại tui hông biết ḷm chă :luf:
d́a VN nhớ mua nước tro tàu nhen, chứ bên England th́ hông biết là gởi bao lâu nó tới đó :D nhớ mua luôn mấy cái khuôn bánh trung thu, rồi mua luôn con dấu đóng bánh bía :luf: bắt đầu làm cái list đi nhen :luf:

tixiu
03-17-2008, 04:17 PM
Kate , máy xay thịt sao rồi? sài được chưa? co đọc manual chưa bà? tui nghe máy bên đo watt cao nghe khóai roi hà

hoi bên ư tui thấy họ sai cái máy cán bột bự b́nh chát thây ham lem nhen, hang KA là đồ Mỷ nó nhập mắc la phải rồi , mua nội địa ma loại tốt sài củng chiến đấu lem chứ.

kate
03-18-2008, 01:57 AM
...hồng dám tốt đâu TX...broke 4 ,5 cái rồi tức lắm...tối qua OX mua cho loai này hy vong sẽ xài đươc...mấy cái máy bên đây chắc chỉ xay loai mềm mềm ḿnh xay thit nó chiu không nổi sis ơi..
QH ! ḿnh đă lên list rồi bây giờ nhớ ǵ là ghi ngay xuống...bánh bía sao thấy khó quá QH , cán bôt kiểu ǵ xếp xếp ḿnh không hiểu măc dù khoái ăn lắm..:)

quehuong
03-18-2008, 04:50 AM
Kate:
Lúc vừa d́a tới VN, hể mờ rănh là đi mua đồ nghề liền nhen. Chờ tới lúc gần d́a là lu bu lắm đó.
Mấy hôm rồi hôm thấy TM há, hy vọng TM trúc xuống được trái dưa hấu lẹ làng :D
Bánh bía th́ QH thấy chỉ khó ở chỗ nhồi bột thôi, c̣n xếp lớp th́ hông sao đâu.

Hello_Kitty
03-18-2008, 05:59 AM
sis Kate, sis sắp về vn hả. Nếu sis thèm bánh bía th́ đặt ở bển đó sis. Đem về đây sis bỏ vô freezer để dành ăn được 1 thời gian á. HK đọc cách làm bánh bía sao mà thấy sợ quá, không biết chừng nào mới dám ra tay làm nửa.

kate
03-18-2008, 06:44 AM
dúng rồi đó thank QH nhắc nhở về bển thấy ǵ là ḿnh mua ngay....bánh bía sơ mua năng quá không sis? chắc cũng ráng khiêng vài cái..:) hồi trước không biết ḿnh về lần nào cũng khiêng mấy kg bánh canh bây giờ biết làm rồi thích quá trời đỡ phải mang , kỳ này nhất đinh phải mua khuôn banh trung thu và nước tro tàu..:)
...Kitty sao giống K quá nh́n cái recipe Banh Bia run quá chưa đủ can đảm để làm :o:o

Hello_Kitty
03-18-2008, 06:47 AM
HK là dân nấu ăn cho qua ngày nên đụng vô mấy món phức tạp, nh́n vô là run tay chân hết. Bánh bía theo HK thấy đâu có nặng lắm đâu sis. Lần rồi HK về vn mang qua 20 gói bánh, mổi gói có 5 cái.

kate
03-18-2008, 06:53 AM
vây hả Kitty....thế th́ ḿnh sẽ mang vài gói để ăn...lần nào về VN ăn uống phè phỡn đến ngày đi chẳng them ăn gi nữa , đến lúc sang lai đây khoảng 2 tuần trời ơi cái ǵ cũng thèm , lúc đó mới thấy tiếc không mang về để có mà ăn...:)

Hello_Kitty
03-18-2008, 06:58 AM
sis kate, sis về bên đó hỏi chổ nào bán bánh bía ngon, ăn thử coi có thích không th́ hăy đặt nhe v́ có nhiều chổ làm/bán bánh đó lắm. Sis đợi gần ngày về lại England th́ hăy đặt cho bánh fresh. HK đặt bánh, lấy 1 ngày trước khi về lại mỹ. Về lại đây, HK để 1 mớ trong tủ lạnh, phần c̣n lại bỏ trong freezer.

kate
03-18-2008, 01:02 PM
han kitty nha..Kate sẽ làm theo sis chỉ..:)

kate
03-18-2008, 02:48 PM
Trùi ui Kitty ui con sis hả? ghét quá ḿnh thích nhất con nít c̣n bé như vây á thấy thương quá :)

Hello_Kitty
03-18-2008, 03:11 PM
yah, con của HK đó sis. H́nh đó nó được 6 tuần. Thứ 5 tuần này là nó được 3 tháng & 2 weeks á. Con nít đứa nào cũng dể thương, thấy ghét hết ha sis. 2 bé con của sis nh́n hiền, dể thương quá chừng đi.