Non xưa
Mưa đổ
Lệ nha
Tnh thin thu
Rt trn hoa
a nhu

LQC