S
ơn thần đă phóng tin tới Hoa Sơn Trang Chủ cho biết là ngọn núi nầy
có thể ngưng hoạt động mấy th́ thời vào ngày 20 tháng 4 để các thổ địa
tảo thanh sơn tặc
DATE: 04/20/2014
START TIME: 1:00 AM EDT
EXPECTED DURATION: 1:00 AM EDT - 4:00 AM EDT

Thời gian phỏng đoán có thể hoàn thành sớm hơn dự tính

Cảm ơn các bạn đă lắng nghe